ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 1.ความยินยอมในการใช้ข้อมูล

(1) เมื่อมีการ Login เข้าสู่ระบบ ถือว่าผู้ใช้ยินยอมให้ทาง webdd.me จัดเก็บข้อมูลเมล์และเบอร์โทร เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้ในการแสดงสิทธิ์ในการเข้าดูเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่จะต้องเสียเงิน

การให้ข้อมูลของท่าน ถือเป็นการตกลงยินยอมให้ webdd.me  สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ webdd.me เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้ง webdd.me และท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

(2) ข้อมูลส่วนใดที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้เมล์ แจ้งมาที่ webdd.me@gmail.com ทางทีมงานจะลบข้อมูลของลูกค้าออกจากระบบ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ข้อ 2.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย webdd.me  จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของ webdd.me   ธุรกิจในเครือของ webdd.me   และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ webdd.me  ได้รับความยินยอมจากท่าน

หรือกรณี webdd.me  มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ webdd.me  ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการให้บริการของ webdd.me  

อย่างไรก็ตาม webdd.me  รับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว webdd.me  ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว webdd.me   จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ webdd.me

ข้อ 3.การดูแลความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

(1) webdd.me พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ  webdd.me@gmail.com

(2) webdd.me นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ webdd.me จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด webdd.me ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ webdd.me จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อ 4. ในอนาคต webdd.me อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นตามที่ webdd.me กำหนด

ข้อตกลง การใช้งานเว็บไซต์