โปรโมชั่น

1.ฝากขายหนังสือในเว็บไซต์ของเราฟรี 12 เดือน ทั้งที่เป็น E-book และที่เป็นรูปเล่ม
2.ฝากขายคอร์สเรียน ในเว็บไซต์ ของเรา ใช้งานฟรี 6 เดือน
3.เขียนข่าวความรู้ฟรีตลอด แต่ถ้าต้องการแปะ แบรนเนอร์ Link ไปยังเว็บไซต์หรือเพจของตนเอง หรือขายแบรนเนอร์ ให้สิทธิ์ใช้งานฟรี 12 เดือน

ขั้นตอนขอใช้สิทธิ์ฟรี

สมัคร แจ้งความประสงค์มายังเรา พร้อมตัวอย่างข้อมูลผลงาน สินค้าและบริการที่ต้องการฝากขายในเว็บของเรา

เงื่อนไขการใช้งาน

สินค้าที่จะฝากขายกับเราจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด และต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อสินค้าเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าของตน

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

ทาง webdd.me ขอสงวนลิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานแต่ฝ่ายเดียว โดยทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นไปยังลูกค้าก่อน