Find your desired news feed

( 0 Review )

LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ebook)

100 ฿ 50 ฿

( 0 Review )

Course Level

ระดับกลาง

Video Tutorials

33

100 ฿ 50 ฿

Course content

33 Lessons

วิธีการใช้งาน

วิธีช่วยแก้ให้ ebook โหลดเร็ว
00:00:00
วิธีการใช้งาน ebook
00:00:00
ฟังเสียงคลิปสอน แม้หน้าจอจะดับ
00:00:00

LAW2006-เมนูหลัก

ส่วนที่ 1 ความรับผิดทางอาญา (เจตนา ประมาท พลาด สำคัญผิด)

ส่วนที่ 2 เหตุที่เป็นคุณทางกฎหมายหรือข้อแก้ตัวตามกฎหมาย

ส่วนที่ 3 พยายามกระทำความผิด

ส่วนที่ 4 ผู้กระทำผิดหลายคน (ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน)

ส่วนที่ 5 การลงโทษในราชอาณาจักรและการรอการลงโทษ

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 ความรับผิดทางอาญา (เจตนา ประมาท พลาด สำคัญผิด)

มาตรา 59
มาตรา 62
มาตรา 61
มาตรา 60
มาตรา 63

ส่วนที่ 2 เหตุที่เป็นคุณทางกฎหมายหรือข้อแก้ตัวตามกฎหมาย

มาตรา 68 ป้องกัน
มาตรา 67 จำเป็น
มาตรา 67 + 68 เปรียบเทียบ
มาตรา 69
มาตรา 72 บันดาลโทสะ
มาตรา 67,68,82 เปรียบเทียบ
มาตรา 71
มาตรา 65 , 66

ส่วนที่ 3 พยายามกระทำความผิด

มาตรา 80
มาตรา 81
มาตรา 82

ส่วนที่ 4 ผู้กระทำผิดหลายคน (ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน)

มาตรา 83
มาตรา 84
มาตรา 86
ตารางเปรียบเทียบผู้กระทำผิดหลายคน
มาตรา 88
มาตรา 89

ส่วนที่ 5 การลงโทษในราชอาณาจักรและการรอการลงโทษ

การลงโทษในราชอาณาจักร
การรอการลงโทษ

What to learn?

Instructor

4.47 /5

42 Courses

เขียนรีวิว
100 ฿ 50 ฿

Share