Find your desired news feed

( 0 Review )

LAW2008 กฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน (ebook)

100 ฿ 50 ฿

( 0 Review )

Course Level

ระดับกลาง

Video Tutorials

25

100 ฿ 50 ฿

Course content

25 Lessons

วิธีการใช้งาน

วิธีช่วยแก้ให้ ebook โหลดเร็ว
00:00:00
วิธีการใช้งาน ebook
00:00:00
ฟังเสียงคลิปสอน แม้หน้าจอจะดับ
00:00:00

LAW2008-เมนูหลัก

ตอนที่ 1 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

ตอนที่ 2 จ้างแรงงาน-จ้างทำของ

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์

 • ทรัพย์สินที่เช่า มาตรา 537 – 541
 • หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
 • หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
  – ดูแลทรัพย์สินที่เช่า มาตรา 552-558,561,563
  – ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายหรือบุพสลาย มาตรา 562
 • เช่าช่วงมาตรา 544 ,545,562
 • หลักฐานการเช่า มาตรา 5387
 • คำมั่นจะให้เช่า
 • การโอนทรัพย์สินซึ่งเช่า 
 • ความระงับแห่งสัญญาเช่า
 • การบอกกล่าวเพื่อเลิกเช่า
 • สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า
 • ผู้เช่าหลายราย มาตรา 542,543

ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ

 • ลักษณะของเช่าซื้อ มาตรา 572
 • การเลิกสัญญา มาตรา 573 – 574

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ มาตรา 537 , 572

 • ข้อแตกต่าง1
 • ส่วนที่เหมือนกันระหว่างเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ

ตอนที่ 2 จ้างแรงงาน-จ้างทำของ

 • ส่วนที่ 1 จ้างแรงงาน
 • ส่วนที่ 2 จ้างทำของ
 • ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบจ้างแรงงาน จ้างทำของ
 • ภาคผนวก
 • รวมคำถามปัญหาความจำ
 • รับขน

What to learn?

Instructor

4.47 /5

42 Courses

เขียนรีวิว
100 ฿ 50 ฿

Share