Find your desired news feed

( 0 Review )

LAW3001 กฎหมายอาญา 3 (ebook)

100 ฿ 50 ฿

( 0 Review )

Course Level

ระดับกลาง

Video Tutorials

34

100 ฿ 50 ฿

Course content

34 Lessons

วิธีการใช้งาน

วิธีช่วยแก้ให้ ebook โหลดเร็ว
00:00:00
วิธีการใช้งาน ebook
00:00:00
ฟังเสียงคลิปสอน แม้หน้าจอจะดับ
00:00:00

LAW3001-เมนูหลัก

ส่วนที่ 1 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

 • เจตนาฆ่า มาตรา 288 + 59
 •  เจตนาทำร้าย
  มาตรา 295 , 391
  มาตรา 297
  มาตรา 290
 •  ประมาท มาตรา 291 , 300
 • เปรียบเทียบฐานความผิด
 • ชุลมุนต่อสู้ มาตรา 299 , 294


ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

 • ความผิดต่อเสรีภาพ
  1. ข่มขืนใจ – หน่วงเหนี่ยวกักขัง
  มาตรา 309
  มาตรา 310
  2. เรียกค่าไถ่ – มาตรา 313 – 316
  มาตรา 317 – 320
  3. พรากผู้เยาว์
 •  หมิ่นประมาท มาตรา 326 – 33
  เปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท

ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ อยู่ในเล่ม 2

 •  ลัก – ชิง – วิ่งราว – ปล้น – กรรโชก
  มาตรา 334
  มาตรา 336
  มาตรา 339
  มาตรา 340
  มาตรา 337
 •  ฉ้อโกง – ยักยอก
  มาตรา 341
  มาตรา 352 วรรคแรก
  มาตรา 352 วรรคสอง
 •  เปรียบเทียบฐานความผิด

What to learn?

Instructor

4.47 /5

42 Courses

เขียนรีวิว
100 ฿ 50 ฿

Share