Find your desired news feed

( 0 Review )

LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ebook)

100 ฿ 50 ฿

( 0 Review )

Course Level

ระดับกลาง

Video Tutorials

19

100 ฿ 50 ฿

Course content

19 Lessons

วิธีการใช้งาน

วิธีช่วยแก้ให้ ebook โหลดเร็ว
00:00:00
วิธีการใช้งาน ebook
00:00:00
ฟังเสียงคลิปสอน แม้หน้าจอจะดับ
00:00:00

LAW3004-เมนูหลัก

ส่วนที่ 1 อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว

ส่วนที่ 2 เขตอำนาจของศาลต่างๆ

ส่วนที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา และการทำการแทน

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว

 • อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวตามมาตรา 24 และมาตรา 25 (1) –3)
 • อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในคดีแพ่ง 25(4)
 • อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวในคดีอาญา 25 (5)
 • ข้อจำกัดอำนาจผู้พิพากษาคนเดียว มาตรา 25 วรรคท้าย

ส่วนที่ 2 เขตอำนาจศาลและการจ่าย โอนสำนวนคดี

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาล มาตรา 1-4
 • อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
  1.ศาลชั้นต้น
  – ศาลแขวง มาตรา 16 + 17
  – ศาลจังหวัด มาตรา 18
  – ศาลแพ่ง ศาลอาญามาตรา 16+19
  2.ศาลอุทธรณ์ (มาตรา 21 + 22
  3.ศาลฎีกา (มาตรา 23)
 • เขตอำนาจศาล มาตรา 16 , 21
 • การจ่าย โอนและการเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 32 , 33

ส่วนที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษาและการทำการแทน(พิพากษาคดีกับพิจารณาคดี)

 • องค์คณะฯ ในศาลต่างๆ มาตรา 26 + 27
 • กรณีไม่อาจนั่งพิจารณาหรือพิพากษา มาตรา 28 – 31
 • การทำการแทนผู้พิพากษาที่มีตำแหน่งสูงสุดในศาลมาตรา มาตรา 8 -14
 • ภาคผนวก
 • รวมข้อสอบที่มีหลายประเด็น

What to learn?

Instructor

4.47 /5

42 Courses

เขียนรีวิว
100 ฿ 50 ฿

Share