Find your desired news feed

( 0 Review )

LAW3012 ปกครอง (ebook)

100 ฿ 50 ฿

( 0 Review )

Course Level

ระดับกลาง

Video Tutorials

47

100 ฿ 50 ฿

Course content

47 Lessons

วิธีการใช้งาน

วิธีช่วยแก้ให้ ebook โหลดเร็ว
00:00:00
วิธีการใช้งาน ebook
00:00:00
ฟังเสียงคลิปสอน แม้หน้าจอจะดับ
00:00:00

LAW3012-เมนูหลัก

ส่วนที่ 1 ความหมาย ที่มาและหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ส่วนที่ 3 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ส่วนที่ 4 ศาลปกครองและคดีปกครอง

ส่วนที่ 5 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 ความหมาย ที่มาและหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง

 • การกระทำทางปกครอง
 • การใช้อำนาจปกครองและหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
 • หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง-หลักนิติรัฐ

ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 • ภาคทฤษฏี การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • เปรียบเทียบหลักการ รวม แบ่ง กระจายฯ อำนาจฯ
 • จากทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ
 • อำนาจบังคับบัญชาและการกำกับดูแล
 • สรุปหลักการปกครองท้องถิ่น
 • ปัญหาวินิจฉัยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบของเทศบาล
 • ปัญหาวินิจฉัยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ

ส่วนที่ 3 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 • ขอบเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • กฎ กับ คำสั่งทางปกครอง
 • รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
 • เจ้าหน้าที่กับคู่กรณี
 • นิติกรรมทางปกครอง
 • การขอให้พิจารณาใหม่
 • การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • การเพิกถอน คำสั่งทางปกครอง
 • การเยียวยาหรือแก้ไข คำสั่งทางปกครอง
 • มาตรการบังคับทางปกครอง

ส่วนที่ 4 ศาลปกครองและคดีปกครอง

 • คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
 • คู่กรณีในคดีปกครอง
 • หลักการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
 • คดีปกครองประเภทที่ 1
 • คดีปกครองประเภทที่ 2
 • คดีปกครองประเภทที่ 3
 • คดีปกครองประเภทที่ 4
 • คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
 • เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง

ส่วนที่ 5 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 • ความหมายและประเภทของข้าราชการพลเรือน
 • ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
 • การโอน ย้าย
 • การรักษาจรรยาข้าราชการ (หมวด 5) วินัยและการรักษาวินัย (หมวด 6)
 • ข้าราชการพลเรือนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 • โทษทางวินัย
 • การดำเนินการทางวินัย (หมวด 7)
 • การสั่งให้ออกจากราชการ
 • การอุทธรณ์
 • การร้องทุกข์

What to learn?

Instructor

4.47 /5

42 Courses

เขียนรีวิว
100 ฿ 50 ฿

Share